PROVOZNÍ ŘÁD

Platný pro sezónu od ledna 2023

 1. Každý pěstitel požadující vypálení dovezeného kvasu je povinen předložit občanský průkaz a nahlásit parcelní číslo pozemku / zahrady.
 2. Provozovatel pěstitelské pálenice je povinen si údaje zkontrolovat na základě předloženého občanského průkazu a na výpisu z katastru nemovitostí.
 3. Vyměřovací kalendářní období pro sníženou spotřební daň trvá od 1. 7. běžného roku do 30. 6. roku bezprostředně následujícího po tomto běžném roce.
 4. Pěstitel a osoby žijící s ním ve společné domácnosti mohou ve výše uvedeném výrobním období vypálit nejvýše 30 litrů absolutního lihu.
 5. Snížená sazba spotřební daně je pouze pro pěstitele, kteří jsou vlastníky pozemku/zahrady. Jedná se o přebytky ovoce z vlastní zahrady.
 6. Dle §4, odst. 5 zákona č. 61/1997 Sb., nesmí pěstitel ani osoby žijící ve společné domácnosti pěstitelskou pálenku prodávat. Pálenka slouží pouze k osobní spotřebě výše uvedených osob.
 7. Pěstitelská pálenice neslučuje kvasy od různých pěstitelů / zákazníků.
 8. Ke zpracování se nepřijímají kvasy v plechových nádobách, které chuťově nebo vůní vykazují známky cizích příměsí, jež mohou ovlivnit jakost pálenky. Nádoby od kvasu je pěstitel povinen odvézt ihned po vypálení kvasu.
 9. Pálenice neručí za ztrátu nebo výměnu nádob, ve kterých byl do pálenice kvas dopraven.
 10. Provozovatel pálenice může odmítnout vypálit kvasy, které vzhledem nebo vůní vykazují chybný technologický postup při kvašení. Kvalita pálenky by tím mohla být ohrožena.
 11. Ovocnou pálenku je pěstitel povinen ihned odebrat proti hotovému zaplacení daně a poplatků za pálení. Ceník je vyvěšen na webových stránkách pálenice a přímo na provozovně pálenice.
 12. Pěstitelé, kteří jsou přítomni při pálení svého kvasu, musí dodržovat podmínky bezpečnosti. Nemohou zasahovat do technologického postupu, procházet se v provozní místnosti. Mohou využít zázemí, které je určeno pro pěstitele/zákazníky. Provozovatel pěstitelské pálenice neručí za jejich bezpečnost.
 13. Ochutnávání pálenky je přípustné v nejmenší míře, nutné pro smyslové hodnocení.
 14. Pěstitelé jsou povinni si dodat na vyrobenou pálenku vlastní nádoby, případně si zakoupit skleněné láhve, které jsou v sortimentu pálenice.
 15. Pěstitel je oprávněn si v průběhu pálení svého kvasu dělat kontrolu a vše s provozovatelem konzultovat (např. jakost, obsah alkoholu, odpočet na kontrolním lihovém měřidle, odměřování množství destilátu aj.). Případné závady ihned hlásit a řešit. Reklamace se vyřizuje na místě a v čase pálení kvasu. Po odběru destilátu se na reklamaci nebere zřetel.
 16. Při placení je pěstitel povinen si vrácené peníze přepočítat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 17. Vzorky pálenky, odebrané z lihových měřidel, jsou majetkem pěstitelské pálenice.
 18. Výpalky jsou odváděny do sběrné nádrže a jejich likvidaci zajišťuje provozovatel proti úhradě nákladů s jejich likvidací spojených.
 19. Provozovatel pěstitelské pálenice je povinen vydat pěstiteli o provedeném pálení, zaplacení daně a poplatků pokladní doklad. Tyto doklady jsou vygenerovány přímo z počítačového programu. Pěstitel je povinen podepsat předložené doklady (objednávka pěstitele, účtenka a potvrzení o převzetí zboží). Doklady jsou vyhotoveny ve dvojím provedení – jeden doklad je předán pěstiteli a jeden zůstává v pálenici.
 20. Provozovatel pěstitelské pálenice může odmítnout kvas v případě neprokvašeného respektive nerozmačkaného / nerozmělněného ovoce, kdy by mohlo dojít k ucpání či poškození zařízení pálenice nebo náklady s tím spojené musí uhradit majitel kvasu.